basen Koszalin
REGULAMINY
Spis treści

Regulamin Obiektu

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Obiekt stanowi kompleks basenów – basen sportowy, basen rekreacyjny oraz jacuzzi i mini basen dla dzieci wraz z zapleczem sanitarnym.
 2. Podmiotem zarządzającym obiektem jest Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Jedności 4.
 3. Godziny otwarcia obiektu określone są w aktualnej ofercie.
 4. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są, przed wejściem na jego teren, do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego bezwzględnego przestrzegania. Nabycie biletu bądź karty abonamentowej jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z Regulaminem.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekun dziecka zobowiązany jest do wykupienia biletu według stawek obowiązującego cennika.
 6. Osoby przebywające na terenie obiektu a naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników, a w szczególności ratowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  a. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych, używania zakazanych środków psychotropowych lub innych środków odurzających,
  b. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  c. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  d. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych użytkowników.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz działalności polegającej na prowadzeniu zajęć w wodzie bez zgody Zarządu Obiektów Sportowych Spółka z o.o.
 9. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do punktu kasowego i uzgodnić warunki korzystania z obiektu, na podstawie „Regulaminu korzystania z basenów Zarządu Obiektów Sportowych Spółka z o.o. przez grupy zorganizowane”, dostępnego w kasie.
 10. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, które naruszałyby dobra osobiste klientów, tj. w przebieralniach, toaletach i pomieszczeniach natrysków.
 11. Obsługa kasy może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających, tj. 90 osób.
 12. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (niedopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni, za przeszklonymi drzwiami.
 13. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.
 14. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie obiektu kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

II. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do umieszczenia i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów w wyznaczonych szafkach i zamykania tych szafek. Rzeczy wartościowe powinny być przechowywane w sejfach ściennych znajdujących się przy punkcie kasowym.
 2. Przed wyjściem z szatni na basen należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie całego ciała pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp.
 4. Na terenie hal basenowych obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne:
  a. dla kobiet i dziewczynek strój jedno- lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,
  b. dla mężczyzn i chłopców kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni.
 5. Dzieci do 3 roku życia obowiązują pielucho-majtki przeznaczone do pływania.
 6. Na terenie hal basenowych zabrania się:
  a. wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
  b. biegania, skakania z brzegów basenów,
  c. wrzucania do wody przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
  d. wnoszenia żywności oraz innych towarów w opakowaniach szklanych,
  e. hałasowania,
  f. wszczynania fałszywych alarmów,
  g. zanieczyszczania wody basenowej,
  h. niszczenia wyposażenia.
 7. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie czy urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 8. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
 9. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na terenie obiektu w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich utratę.
 10. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 7 osób.
 11. Na terenie hal basenowych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób nie korzystających z kąpieli, za wyjątkiem obsługi i osób prowadzących zajęcia.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Podstawą rozliczenia pobytu w kompleksie basenów jest cennik ustalony przez Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie. Cennik dostępny jest przy kasach basenowych oraz na stronie internetowej www.basen.koszalin.pl.
 2. Bilet ulgowy przysługuje:
  a. dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji,
  b. osobom niepełnosprawnym na podstawie legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym.
 3. Bilet bezpłatny przysługuje:
  a. dzieciom do 3 roku życia,
  b. opiekunom grup zorganizowanych (1 na 30 osób) oraz instruktorom prowadzącym zajęcia (1 na 15 osób),
  c. opiekunowi dziecka niepełnosprawnego do lat 16,
  d. opiekunowi osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby.
 4. Wstęp na hale basenowe odbywa się na podstawie identyfikatora Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z cennikiem.
 5. Identyfikator upoważnia do korzystania z pływalni i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w punkcie kasowym.
 6. Opłata za pobyt na pływalni pobierana jest z góry. O czasie pobytu decyduje klient. Opłata z tytułu zadeklarowanego przez klienta czasu nie podlega zwrotowi. Należność za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie rozliczania identyfikatora.
 7. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji identyfikatora na czytniku przy bramce wejściowej, do momentu odczytania pamięci identyfikatora przez kasjera przy wyjściu przez bramkę przy kasie.
 8. Nie przekroczenie bramki w ciągu 5 minut od zakupienia biletu, powoduje rozpoczęcie naliczania czasu od momentu nabicia identyfikatora w kasie.
 9. Za zagubiony identyfikator pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.

Regulamin korzystania z basenów Zarządu Obiektów Sportowych Spółka z o.o. przez grupy zorganizowane.

 1. Z basenu korzystać mogą grupowo osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
 2. Zajęcia na basenie odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.
 3. Dla każdej grupy do 30 uczniów korzystającej z basenu powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun – wychowawca.
 4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na płycie pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni – opiekun grupy – wychowawca.
 5. Osoby prowadzące zajęcia i opiekunowie grup mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym i w obuwiu specjalnym (klapki, drewniaki).
 6. Opiekun – wychowawca grupy wyznaczony przez szkołę jest zobowiązany do:
  • Zmiany obuwia oraz przypilnowania, by zrobili to uczniowie. Obuwie należy zmieniać w holu basenu dużego lub w szatni basenu małego – na płytę basenu można wejść wyłącznie w klapkach po uprzednim przejściu przez brodzik;
  • Sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczniów w szatniach basenowych i na korytarzach;
  • Dopilnowania, aby wszyscy uczestnicy zajęć przed wejściem do wody dokładnie umyli całe ciało wodą z mydłem;
  • Przeprowadzenia grupy z szatni na płytę pływalni, zorganizowania tam zbiórki, sprawdzenia obecności, przeliczenia grupy i poinformowania instruktora o jej przybyciu i stanie liczebnym; na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą jednocześnie;
  • Przebywania na płycie pływalni i sprawowania ustawicznego nadzoru nad uczniami podczas prowadzenia zajęć;
  • Nie pozostawiania bez opieki uczniów nie uczestniczących w zajęciach.
 7. Zadania instruktora prowadzącego naukę pływania:
  • Zapoznanie uczestników zajęć z postanowieniami regulaminu pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem;
  • Przejęcie od opiekuna na płycie grupy dzieci (opiekun poda instruktorowi stan liczebny grupy);
  • Przekazanie grupy opiekunowi po zakończeniu zajęć, poinformowanie go o stanie liczebnym grupy;
  • W uzasadnionych przypadkach dotyczących uczniów niepełnosprawnych prowadzący zajęcia może wyrazić zgodę na wejście do wody rodzica razem z uczniem;
  • Dopilnowanie, aby przybory do nauki pływania (deski, makarony, pływaki, krążki, żerdzie, itp.) zostały odłożone na miejsce.
 8. Kierownictwo basenu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 9. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Regulaminu korzystających z basenu Zarządu Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie.